Elektronické hlasovanie
Per Rollam 9/2017
logo_stuobeztextu_13006. 07. 2017Elektronické hlasovanie VV STÚ č. 9/2017: 
Per Rollam 8/2017

logo_stuobeztextu_13025. 06. 2017Elektronické hlasovanie VV STÚ č. 8/2017:

 
Per Rollam 7/2017

logo_stuobeztextu_13027. 05. 2017Elektronické hlasovanie VV STÚ č. 7/2017:

 
Per Rollam 6/2017

logo_stuobeztextu_13006. 05. 2017Elektronické hlasovanie VV STÚ č. 6/2017:

 

 
Per Rollam 5/2017
logo_stuobeztextu_13016. 04. 2017Elektronické hlasovanie VV STÚ č. 5/2017:


 
Per Rollam 4/2017

logo_stuobeztextu_13004. 04. 2017Elektronické hlasovanie VV STÚ č. 4/2017:

 

 
Per Rollam 3/2017
logo_stuobeztextu_13029. 03. 2017Elektronické hlasovanie VV STÚ č. 3/2017:

 
Per Rollam 2/2017
logo_stuobeztextu_13020. 03. 2017Elektronické hlasovanie VV STÚ č. 2/2017: 

 
Per Rollam 1/2017
logo_stuobeztextu_13018. 02. 2017Elektronické hlasovanie VV STÚ č. 1/2017:

 
« ZačiatokDozadu123DopreduKoniec »

Stránka 1 z 3
huub-logo
logo-maind

logo-kiwami
vinari_sered

 

logo-victory
 
logo-itulogo-etulogo-sovlogo-ksz  
narodne_m logo-minedu-sk_180       Rok 2017 - 245.509 Eur  
 logo_stu_25_vyrocie