Odborná príprava organizátorov v zmysle zákona 1/2014 Z.z.

Slovenská triatlonová únia ako národný športový zväz zorganizovala v dňoch 28.2. – 29.2.2020 odbornú prípravu na výkon činností hlavného usporiadateľa a bezpečnostného manažéra

pre splnenie podmienok zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na odborný seminár pod vedením lektorov Mgr. Petra Franceho a JUDr. Žanety Surmajovej sa prihlásilo pätnásť triatlonových organizátorov, ďalších organizátorov na školenie doplnili Slovenská motocyklová federácia, či Slovenská asociácia motoristického športu.

Prvý deň odbornej prípravy v zmysle zákona bol zameraný na oblasť právnu, oblasť prvej pomoci, oblasť požiarnej ochrany, komunikáciu a veľká pozornosť bola venovaná praktickým a modelovým situáciám v oblasti bezpečnosti. Druhý deň odbornej prípravy absolvovali účastníci školenia písomný test, ktorý následne potvrdili ústnou skúškou pred komisiou.

Školenie velka


logo etu

logo sov         logo ksz

narodne m

MŠVVŠ SR logo 170 Rok 2020: 319 368 Eur

 

logo scp

BSK logo170