Stanovy STÚ

logo_stuobeztextu_13023. 07. 2016V zmysle Zákona č. 440/2015 Z. z. - Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenská triatlonová únia bola prinútená zosúladiť Stanovy STÚ s novým zákonom. 
Stanovy boli prijaté na XXIV. konferencii STÚ - mimoriadnej v Martine dňa 14. mája 2016. Účinnosť nadobudli schválením na MV SR dňa 1. júla 2016.

STANOVY
Potvrdené Stanovy STÚ MV SR - 1. strana; 36. strana


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur