19.04.2022 Konferencia STÚ

40. konferencia STÚ - zápis

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenská triatlonová únia zverejňuje Zápisnicu zo 40. konferencie STÚ, ktorá sa konala 26. 03. 2022, a to vrátane prezenčnej listiny delegátov a ostatných príloh.

Zápisnica zo 40. konferencie STÚ
Zoznam oprávnených klubov (členov najvyššieho orgánu)
Prezenčná listina
Návrh Programu 40. konferencie STÚ – zaslaný vopred
Bod č. 4 – Správa Mandátovej komisie
Bod č. 5 - Program 40. konferencie STÚ- návrh VV STÚ
​Bod č. 8 – Zmena Stanov STÚ - návrh
Bod č. 9 – Zmena Súťažného poriadku STÚ 
Bod č. 10 - Zmena Volebného poriadku STÚ 
Bod č. 11 - Zmena Rokovacieho poriadku STÚ
Bod č. 12 - Disciplinárny poriadok STÚ
Bod č. 13 - Rozpočet STÚ 2022
Bod č. 14 - Správa o hospodárení STÚ 2021
Bod č. 15 – Správa o činnosti prezidenta a VV STÚ za rok 2021
Bod č. 16 - Výročná správa kontrolóra
Bod č. 17 - Vylúčenie z členstva v STÚ
Bod č. 18 - Správa predsedu o činnosti Kontrolnej komisie STÚ za rok 2021
Bod č. 19 - Správa reprezentačných koordinátorov o činnosti reprezentačných družstiev za rok 2021 (Varga, Roziak, Slovák)
Bod č. 20 – Výročná správa STÚ za rok 2021
Bod č. 22 – Návrh zápisu predsedu návrhovej komisie – návrh Uznesenia

 

Na stiahnutie

Zápisnica zo 40. konferencie STÚ Zoznam oprávnených klubov (členov najvyššieho orgánu) Prezenčná listina Návrh Programu 40. konferencie STÚ – zaslaný vopred Bod č. 4 – Správa Mandátovej komisie Bod č. 5 - Program 40. konferencie STÚ - návrh VV STÚ Bod č. 8 – Zmena Stanov STÚ - návrh Bod č. 9 – Zmena Súťažného poriadku STÚ  Bod č. 10 - Zmena Volebného poriadku STÚ  Bod č. 11 - Zmena Rokovacieho poriadku STÚ Bod č. 12 - Disciplinárny poriadok STÚ Bod č. 13 - Rozpočet STÚ 2022 Bod č. 14 - Správa o hospodárení STÚ 2021 Bod č. 15 – Správa o činnosti prezidenta a VV STÚ za rok 2021 Bod č. 16 - Výročná správa kontrolóra Bod č. 17 - Vylúčenie z členstva v STÚ Bod č. 18 - Správa predsedu o činnosti Kontrolnej komisie STÚ za rok 2021 Bod č. 19 - Správa reprezentačného koordinátora M. Vargu o činnosti reprezentačných družstiev za rok 2021 Bod č. 19 - Správa reprezentačného koordinátora J. Roziaka o činnosti reprezentačných družstiev za rok 2021 Bod č. 19 - Správa reprezentačného koordinátora M. Slováka o činnosti reprezentačných družstiev za rok 2021 Bod č. 20 – Výročná správa STÚ za rok 2021 Bod č. 22 – Návrh zápisu predsedu návrhovej komisie – návrh Uznesenia