29.06.2022 Správy a články

OZNÁMENIE oprávneným klubom o konaní 41. konferencie STÚ per rollam

Výkonný výbor STÚ hlasovaním per rollam č. 2022/06/56 rozhodol o zvolaní 41. konferencie STÚ spôsobom per rollam.

Výkonný výbor STÚ v zmysle článku 33, bod 5) Stanov STÚ žiada oprávnené kluby (zoznam oprávnených klubov s počtom delegátov bol zaslaný oprávneným klubom STÚ emailom) o nahlásenie delegátov pre 41. konferenciu STÚ uskutočnenú elektronickým hlasovaním (per rollam) s nasledovným programom:
  1. Program 41. konferencie STÚ per rollam - schválenie
  2. Zmena Stanov STÚ – schválenie (v zmysle čl. 31, bod 2, písm. a, Stanov STÚ)
  3. Návrh na zmenu náhrady za stratu času a odmenu za výkon funkcie kontrolóra Únie – schválenie (v zmysle čl. 31, bod 2, písm. n, Stanov STÚ)
  4. Správa nezávislého audítora za rok 2021
 
Kluby, ktoré mali v sezóne 2021 minimálne jedného a maximálne dvoch aktívnych členov, môžu v zmysle čl. 30, bod 3 Stanov STÚ, navrhnúť spoločného delegáta na konferenciu – formulár na zastupovanie je taktiež k dispozícii na stiahnutie nižšie.

Oprávnené kluby, ktoré nahlásili delegáta (náhradníkov) na zastupovanie už v minulosti a chceli by urobiť zmenu na poste delegáta/náhradníkov, môžu tak urobiť vyplnením a zaslaním nového formulára „Poverenie delegáta a náhradníkov za klub“ na sekretariát STÚ. V prípade nenahlásenia zmeny v termíne uvedenom nižšie ostávajú v platnosti pôvodné poverenia zaslané na sekretariát STÚ.

VV STÚ zároveň zverejňuje dôležité termíny pre hlasovania 41. konferencie STÚ spôsobom per rollam:
  1. nahlásenie delegátov 41. konferencie STÚ na hlasovanie spôsobom per rollam: do 15. 07. 2022 (14 dní pred hlasovaním)
  2. termín hlasovania 41. konferencie STÚ spôsobom per rollam: od 29. 07. 2021 do 03. 08. 2022 (vrátane)
Nahlásenie delegáta (delegátov) za váš klub môžete urobiť odpovedaním na tento email (na emailovú adresu: dobias@triathlon.sk) v termíne uvedenom vyššie.

Prílohy:
Zoznam oprávnených členov (klubov) a mandáty
Poverenie klubu na zastupovanie
Poverenie delegáta a náhradníkov za klub
Návrh delegáta – zástupca športovcov
Návrh delegáta – zástupca športových odborníkov
 

Na stiahnutie

Zoznam oprávnených členov (klubov) a mandáty Poverenie klubu na zastupovanie Poverenie delegáta a náhradníkov za klub Návrh delegáta - zástupca športovcov Návrh delegáta - zástupca športových odborníkov