11.03.2020 Registračný poriadok

Registračný poriadok STÚ

logo_stuobeztextu_130Registračný poriadok Slovenskej triatlonovej únie schválený na XXXIII. konferencii dňa 8. marca 2020:

REGISTRAČNÝ PORIADOK

Schválené zmeny:  

3.5.    3.5. Individuálna registrácia sa končí:

              - neuhradením poplatku podľa článku 7.2.,

              - požiadaním o zrušenie registrácie v STÚ,

              - úmrtím.


V prípade neuhradenia poplatku za individuálnu registráciu a pri požiadaní o zrušenie registrácie v STÚje pretekárčlen STÚešte jeden rok v tzv. karanténnej dobe. Karanténna doba sa nevzťahuje na pretekárovčlenov STÚv prípade, že klub neuhradil poplatok v zmysle článku 2.2. tohto Registračného poriadku. Až po roku je pretekárčlen STÚautomaticky voľný a môže sa zaregistrovať do ktoréhokoľvek klubu, ktorý má platnú kolektívnu registráciu na príslušný kalendárny rok.

 

7.3.    7.3.  Jednorazové poplatky pretekárov bez uhradeného ročného poplatku v zmysle článku 7.2.:

              Jednorazový poplatok pretekára od 16 r.                                                                                      4 10 euráeur

              Jednorazový poplatok pretekára od 16 r. 19                                                                                4 5 euráeur

              Jednorazový poplatok žiaka                                                                                                                     2 3 eurá

 

7.5.    7.5.  Poplatky za kolektívnu a individuálnu registráciu je možné uhradiť prevodom, resp. v hotovosti priamo na sekretariáte STÚ.

          7.65. Poplatky za kolektívnu a individuálnu registráciu je možné uhradiť:

              - prevodom na účet STÚ: SK7602000000000065938112,

              - resp.prostredníctvom platobnej brány STÚ.

 

 

        8. 3.   Registračný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 12. 01.2019 08. 02. 2020  s výnimkou bodu 7.3., ktorý nadobudne účinnosť od 1. januára 2021.

 .jj