04.07.2020 Konferencia STÚ

XXXV. konferencia STÚ per rollam - oznámenie

OZNÁMENIE OPRÁVNENÝM KLUBOM O HLASOVANÍ XXXV. KONFERENCIE STÚ PER ROLLAM

Výkonný výbor STÚ na riadnom zasadnutí zo dňa 6. 6. 2020 v Banskej Bystrici uznesením 20/2020/10c) rozhodol o zvolaní Konferencie STÚ spôsobom per rollam.

Výkonný výbor STÚ v zmysle článku 33, bod 5) Stanov STÚ žiada oprávnené kluby (zoznam oprávnených klubov s počtom delegátov bol zaslaný oprávneným klubom STÚ emailom) o nahlásenie delegátov pre XXXV. konferenciu STÚ uskutočnenú elektronickým hlasovaním (per rollam) s nasledovnými bodmi hlasovania:

  1. Prijatie nových členov STÚ
  2. Zmena Stanov STÚ

VV STÚ zároveň zverejňuje dôležité termíny pre hlasovania XXXV. konferencie STÚ spôsobom per rollam:

  1. nahlásenie delegátov XXXV. konferencie STÚ na hlasovanie spôsobom per rollam: do 03. 08. 2020 (14 dní pred hlasovaním)
  2. termín hlasovania XXXV. konferencie STÚ spôsobom per rollam: do 17. 08. 2020 (vrátane)