12.02.2021 Slovensko triatlon

XXXVII. konferencia STÚ per rollam - oznámenie

OZNÁMENIE O XXXVII. KONFERENCII STÚ PER ROLLAM.

Výkonný výbor STÚ hlasovaním per rollam č. 2021/02/90 rozhodol o zvolaní Konferencie STÚ spôsobom per rollam.

Výkonný výbor STÚ v zmysle článku 33, bod 5) Stanov STÚ žiada oprávnené kluby (zoznam oprávnených klubov s počtom delegátov bol zaslaný oprávneným klubom STÚ emailom) o nahlásenie delegátov pre XXXVII. konferenciu STÚ uskutočnenú elektronicky (per rollam) s nasledovným programom:

 1. Schválenie Programu XXXVII. Konferencie STÚ per rollam
 2. Návrh na termín konania volebnej Konferencie STÚ v jesennom termíne 2021 (v zmysle článku 26 bod 4, Stanov STÚ) - najneskôr do 6. novembra 2021 - schválenie
 3. Rozpočet STÚ na rok 2021 (v zmysle čl. 31, bod 3, písm. m, Stanov STÚ) – schválenie
 4. Prijatie riadneho člena STÚ (v zmysle čl. 14, bod 3, Stanov STÚ) – schválenie
 5. Správa o hospodárení STÚ 2020 (v zmysle čl. 31, bod 3, písm. m, Stanov STÚ) – schválenie
 6. Správa o činnosti prezidenta a Výkonného výboru STÚ za obdobie 2020 (v zmysle čl. 31, bod 3, písm. o, Stanov STÚ) – schválenie
 7. Správy reprezentačných koordinátorov o činnosti reprezentačných družstiev 2020
 8. Správa predsedu o činnosti Kontrolnej komisie STÚ za rok 2020
 9. Výročná správa o činnosti kontrolóra STÚ za rok 2020 (v zmysle čl. 31, bod 3, písm. p, Stanov STÚ) – schválenie
 10. Výročná správa STÚ za rok 2020 (v zmysle čl. 31, bod 3, písm. v, Stanov STÚ)VV STÚ zároveň zverejňuje dôležité termíny pre hlasovania XXXVII. konferencie STÚ spôsobom per rollam:

 1. nahlásenie delegátov XXXVII. konferencie STÚ na hlasovanie spôsobom per rollam: do 26. 02. 2021 (14 dní pred hlasovaním)
 2. termín hlasovania XXXVII. konferencie STÚ spôsobom per rollam: od 14. 03. 2021 do 19. 03. 2021 (vrátane)