12.02.2021 Konferencia STÚ

XXXVII. konferencia STÚ per rollam - oznámenie

OZNÁMENIE O XXXVII. KONFERENCII STÚ PER ROLLAM.

Výkonný výbor STÚ hlasovaním per rollam č. 2021/02/90 rozhodol o zvolaní Konferencie STÚ spôsobom per rollam.

Výkonný výbor STÚ v zmysle článku 33, bod 5) Stanov STÚ žiada oprávnené kluby (zoznam oprávnených klubov s počtom delegátov bol zaslaný oprávneným klubom STÚ emailom) o nahlásenie delegátov pre XXXVII. konferenciu STÚ uskutočnenú elektronicky (per rollam) s nasledovným programom:

 1. ) Schválenie Programu XXXVII. Konferencie STÚ per rollam
 2. ) Návrh na termín konania volebnej Konferencie STÚ v jesennom termíne 2021 (v zmysle článku 26 bod 4, Stanov STÚ) - najneskôr do 6. novembra 2021 - schválenie
 3. ) Rozpočet STÚ na rok 2021 (v zmysle čl. 31, bod 3, písm. m, Stanov STÚ) – schválenie
 4. ) Prijatie riadneho člena STÚ (v zmysle čl. 14, bod 3, Stanov STÚ) – schválenie
 5. ) Správa o hospodárení STÚ 2020 (v zmysle čl. 31, bod 3, písm. m, Stanov STÚ) – schválenie
 6. ) Správa o činnosti prezidenta a Výkonného výboru STÚ za obdobie 2020 (v zmysle čl. 31, bod 3, písm. o, Stanov STÚ) – schválenie
 7. ) Správy reprezentačných koordinátorov o činnosti reprezentačných družstiev 2020
 8. ) Správa predsedu o činnosti Kontrolnej komisie STÚ za rok 2020
 9. ) Výročná správa o činnosti kontrolóra STÚ za rok 2020 (v zmysle čl. 31, bod 3, písm. p, Stanov STÚ) – schválenie
 10. ) Výročná správa STÚ za rok 2020 (v zmysle čl. 31, bod 3, písm. v, Stanov STÚ)

VV STÚ zároveň zverejňuje dôležité termíny pre hlasovania XXXVII. konferencie STÚ spôsobom per rollam:

 1. nahlásenie delegátov XXXVII. konferencie STÚ na hlasovanie spôsobom per rollam: do 26. 02. 2021 (14 dní pred hlasovaním)
 2. termín hlasovania XXXVII. konferencie STÚ spôsobom per rollam: od 14. 03. 2021 do 19. 03. 2021 (vrátane)