24.03.2020 Konferencia STÚ

Zápisnica z XXXIII. konferencie STÚ

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenská triatlonová únia zverejňuje Zápisnicu z XXIX. konferencie STÚ, ktorá sa konala dňa 08. 03. 2019 v Bratislave, a to vrátane prezenčnej listiny delegátov a hostí, i ostatných príloh.

Príloha č. 14 - Výročná správa STÚ

Na stiahnutie

Zápisnica z XXXIII. konferencie STÚ - aktualizovaná Prezenčná listina Príloha č. 1 - Návrh programu Príloha č. 2 - Zmena Stanov STÚ Príloha č. 3 - Zmena Súťažného poriadku STÚ Príloha č. 4 - Zmena Registračného poriadku STÚ Príloha č. 5 - Prijatie nových členov STÚ Príloha č. 6 - Vylúčenie z členstva v STÚ Príloha č. 7 - Rozpočet STÚ 2020 Príloha č. 8 - Smernica Podpora talentovanej mládeže STÚ Príloha č. 9 - Príloha č. 1 k Smernici Podpora talentovanej mládeže STÚ Príloha č. 10 - Prílohe č. 2 k Smernici Podpora talentovanej mládeže STÚ Príloha č. 11 - Správa o hospodárení STÚ 2019 Príloha č. 12 - Výročná správa kontrolóra STÚ Príloha č. 13 - Správa prezidenta a VV STÚ o činnosti 2019 Príloha č. 15 - Správa o činnosti KK STÚ Príloha č. 16 - Zápis predsedu návrhovej komisie - Uznesenie Zoznam členov najvyššieho orgánu