03.05.2021 Konferencia STÚ

XXXVII. konferencia STÚ

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenská triatlonová únia zverejňuje Zápisnicu z XXXVII. konferencie STÚ, ktorá sa konala formou per rollam s termínom hlasovanie do 19.3. 2021, a to vrátane prezenčnej listiny delegátov a ostatných príloh.

Na stiahnutie

HLASOVANIE Bod č. 10 - Výročná správa STÚ za rok 2020 Bod č. 9 - Výročná správa o činnosti kontrolóra STÚ za rok 2020 Bod č. 8 - Správa predsedu o činnosti Kontrolnej komisie STÚ za rok 2020 Bod č. 7 - Správy reprezentačných koordinátorov o činnosti reprezentačných družstiev 2020 Ján Roziak Bod č. 7 - Správy reprezentačných koordinátorov o činnosti reprezentačných družstiev 2020 Milan Slovák Bod č. 7 - Správy reprezentačných koordinátorov o činnosti reprezentačných družstiev 2020 Michal Varga Bod č. 6 - Správa o činnosti prezidenta a VV STÚ za obdobie 2020 Bod č. 5 - Správa o hospodárení STÚ 2020 Bod č. 4 - Prijatie riadneho člena STÚ Bod č. 3 - Rozpočet STÚ 2021 Bod č. 1 - Program Prezenčná listina Zoznam oprávnených klubov (členov najvyššieho orgánu) Zápisnica z XXXVII. konferencie STÚ - uznesenie